00398-2015-0021

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирано оборудване  по 3 обособени позиции,  за нуждите на научните разработки по Договор № 1-И/2012 г. на тема: „Характеризиране на катионни нанокапсули за пренос на нуклеинови киселини и други биоактивни вещества при генна трансфекция, регулация на експресията и третиране на туморни клетки”.