13/2015

„Доставка на  апаратура и специализирано оборудване по проект № ФНИ-Б02/24/25.07.2014, договор № ДФНИ-Б02/15/12.12.2014 за нуждите на Катедра  Медицинска Химия и Биохимия при Медицински факултет на Медицински университет София по 6 обособени позиции, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала. ” под уникален № в АОП 9041713