Съвместно възлагане БАН

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП“; 2. Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП”