00398-2017-0002

 Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2017г. по 4 обособени позиции