00398-2014-0022

„Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия  и 5. Други»  открита процедура по опростените правила  (чл. 14, ал.3, т.2 ) от ЗОП 

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users