00398-2014-0025

„ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при  Медицински университет – София  по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Обзавеждане за  Блок № 25 и Обособена позиция № 2 Обзавеждане за Блок  №40Б “