11/2019

Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2020 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции