3/2020

„Доставка на хладилна и друга електро-домакинска техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 2 обособени позицииˮ