6/2020

„ОСИГУРЯВАНЕ НА online ДОСПЪП ДО НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“