Обявление за приключване на договор Д-ОП-54

Документация за обществена поръчка

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Решение и Обявление

Решение за изменение на влязло в сила Решение № РК 36-271/24.02.2020г.

Обява, Документация и приложения към нея

7/2020

Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост и публична общинска собственост, предоставени за управление  от Медицински университет-София

00398-2020-Tekusht remont

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

00398-2020-FDM

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебна операционна зала за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Страници