00398-2019-0008

"Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции"