Обща информация

 

Медицински университет – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.5, ал. 2, т.14 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Медицински университет – София се извършват от Ректора на Медицински университет – София.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Медицински университет – София можете да получите от следните длъжностни лица:
 

За отдел „Обществени поръчки” за доставки и услуги

Марта Генсузова – Ръководител отдел „Обществени поръчки”,  тел. 02/ 851 08 79

Христина Бешева  – Юрисконсулт  в отдел „Обществени поръчки”,  тел. 02/9152 145

Лидия Живкова – Експерт в отдел „Обществени поръчки”,  тел. 02/9152 111
 

За отдел „Капитално строителство”
Добрин Нешев – Ръководител отдел „Капитално строителство”,  тел. 02/9152 169
 

Даниела Илиева  – Експерт в отдел „Капитално строителство”,  тел. 02/9152 172

 

Данни за кореспонденция с Медицински университет – София във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:  

Адрес: гр. София, 1431
бул."Акад.Ив.Евст.Гешов" №15, сградата на НЦОЗА,  

 

За отдел „Обществени поръчки”

ет.10, стаи 20, 21, 22 и 24

факс: 02/951-50-87; 02/9152 111; 02/9152 145  

Eлектронна поща: zop@mu-sofia.bg
 

За отдел „Капитално строителство”

ет.10, стаи 10 и 23.

тел./факс: 02/9152 169

Eлектронна поща: ks@mu-sofia.bg
 

Официална страница на Медицински университет – София в интернет: http://mu-sofia.bg/
Работно време: 8:00 – 16:30 ч.

Сградата на НЦОЗА е с пропускателен режим и не се допускат външни лица в интервала от 12:00 до 13:00 ч.