Обща информация

 

Медицински университет – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Медицински университет – София се извършват от        Ректора на Медицински университет – София.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Медицински университет – София можете да получите от следните длъжностни лица:
Марта Генсузова – Ръководител отдел „Обществени поръчки”, тел. 02/ 851 08 79

Розалия Балдаранова – Икономист „ОП” в отдел „Обществени поръчки”, тел. 02/9152 145

Лидия Живкова – експерт в отдел „Обществени поръчки”, тел. 02/9152 111
За отдел „Капитално строителство”:
Симона Манолова– Ръководител отдел „Капитално строителство”, тел. 02/9152 169
Добрин Нешев – Експерт в отдел „Капитално строителство”, тел. 02/9152 169

Данни за кореспонденция с Медицински университет – София във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:  

Адрес: гр. София, 1431
бул."Акад.Ив.Евст.Гешов" №15, сградата на НЦОЗА, ет.10, стаи 20,21,22 и 24 и за отдел „Капитално строителство” ет.10, стаи 19 и 23.
Факс: 02/951-50-87; 02/9152 111; 02/9152 145 и за отдел „КС” 02/9152 169
Eлектронна поща: zop@mu-sofia.bg
Официална страница на Медицински университет – София в интернет: http://mu-sofia.bg/
Работно време: 8:00 – 16:30 ч.