00398-2014-0009

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.;  2. Отпечатване на сборници, учебници и списания;  3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."