Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени с изх.№1017/19.03.2020г.

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени с изх.№1016/19.03.2020г.

Решение за класиране, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-22, № Д-КС-25 и №Д-КС-26

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Страници