00398-2013-0022

„Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет - София по 9 обособени позиции"