Протокол

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-23

Обява, документация и приложения към нея

8/2020

Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София

Обявление за възложена поръчка - прекратяване по обособена позиция № 45

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

Документация и приложения към нея

Покана за пазарни консултации с представяне на индикативни цени изх. № 1102/25.03.2020 г.

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Страници