2/2016

"Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите  на Медицински университет-София, включително оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-София" под № в АОП 9049783