00398-2015-0014

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 33 обособени позиции“