00398-2018-0011

„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 3 обособени позиции“

Договори

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договори

Обявление за възложена поръчка

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Документация, приложения и образци

Решение и Обявление

Обява, документация и приложения към нея

16/2018

“Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София”

Страници