Обявление за възложена поръчка

Договор

Обявление за възложена поръчка - сключен договор

Обявления за приключване на договори

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Р-Договор № Д-КС-3 от 18.02.2021г. и приложения към него

П-ДОГОВОР №Д-КС-1 от 25.01.2021г. и приложения към него

Страници