00398-2019-0001

„Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции"

Обявление за приключване на договор Д-ОП-238

Обявление за приключване на договори Д-ОП-216, Д-ОП-223 и Д-ОП-224

Обявление за приключване на договор Д-ОП-162

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявление за приключване на договори Д-ОП-212, Д-ОП-214, Д-ОП-215, Д-ОП-218, Д-ОП-219 и Д-ОП-257

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Страници