10/2019

Доставка на химикали и реактиви за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет за 2019 г. и химикали и реактиви, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София по 18 обособени позиции

11/2019

Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2020 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени Изх. №3888/04.10.2019г.

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР №Д-КС-19 от 20.09.2019г.

Протокол

Съобщение за обжалване по обособена позиция № 58

Информация при производство по обжалване

Страници