5/2018

„Доставка на материали, химикали и консумативи необходими за изпълнението на задачите по проект № Т02/123 от 2014 г., Договор № Т02/25 от 12.12.2014 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН, с ръководител доц. д-р Ивайло Иванов, дх. по 6 обособени позиции”