9030819

„Доставка  и монтаж на специализирано оборудване за отглеждане на опитни животни за нуждите на Вивариума и Експерименталния център  към Медицински факултет при Медицински университет – София по две обособени позиции, както следва: 1.Клетки за индивидуално отглеждане на опитни животни за Вивариума и 2.Специализирано оборудване за отглеждане на опитни животни за Експерименталния център”  с идентификационен № в АОП 9030819