3/2016

„Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София по 4 /четири/ обособени позиции” под №9049932 в АОП.