00398-2015-0011

“Доставка, монтаж, пускане  в експлоатация  и гаранционна поддръжка на апаратура  за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 32 обособени позиции“