10/2017

Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2018 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции