3/2017

„Доставка на диагностични консумативи, пособия, химикали, антибиотични субстанции и биологични продукти с къс срок на годност по проект ФНИ Б02/2, Договор №ДФНИ Б02/17 от 12.12.2014г., за втората година на договора с Анекс №1/20.12.2016г., финансиран със средства от Фонд «Научни изследвания по 4 обособени позиции“