00398-2017-0006

„Доставка, изработване и монтаж на обзавеждане по  проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, договор с № от ИСУН  BG16RFOP001-3.003-0013-С01, с безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020г.,  Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по 5 обособени позиции“