00398-2018-0001

„Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София по 5 обособени позиции“