9017095

„ Наемане  на апаратура - течен хроматограф и спектрофотометър, включително доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала,  необходими  за изпълнение на проект:  BG161PO003-1.1.06-0099-C0001 „Информационни компоненети на храненето”, по Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007- 2013”