00398-2015-0018

"Доставка, монтаж,  пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София по 6 обособени позиции”.