Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договор

Обявление за възложена поръчка

Протокол № 2

Обявление по чл. 86, ал.1 от ППЗОП

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Обявление за приключване на договор Д-ОП-35/29.03.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-8 и №Д-КС-3

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Страници