Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

ДОГОВОР №Д-КС-18/13.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор Д-ОП-49

Обява, документация и приложения към нея

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

00398-2019-0012

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 9  обособени позиции“

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Страници