Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №6