Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1 и 2

Обявления за приключване на договори

РЕШЕНИЕ № РК 36-4306 от 17.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка-прекратена обособена позиция 2

Отваряне на ценови предложения

Обявление за приключване на договор

ДОГОВОР №Д-КС-14 от 04.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №6

ДОГОВОР №Д-КС-10 от 30.09.2020г.

Страници