Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7