Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

Протокол №1

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол №1

00398-2019-0014

Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет  - София от   IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9  обособени позиции

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Страници