Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Обява, документация и приложения към нея

5/2019

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на дисков масив (storage) и компоненти към него за нуждите на Медицински университет-София

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договор

Обявление за възложена поръчка

Протокол № 2

Обявление по чл. 86, ал.1 от ППЗОП

Страници