Решение за класиране, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-170/29.10.20г.

Обявление за приключване на договор Д-ОП-109

Страници