Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

РЕШЕНИЕ № РК 36-1676 от 15.07.2020 г.

СТАНОВИЩЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ЧЛ.233 ОТ ЗОП

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ

Обявление за приключване на договори

Обявление за изменение

Страници