ПРОТОКОЛ №1

Протокол

Договор № Д-ОП-7/20.03.20г.

Обявление за възложена поръчка

Договори

Договори

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение на влязло в сила Решение №РК36-299/25.02.2020г. и за прекратяване на обособени позиции №№6, 7 и 9

Договори

Обявление за възложена поръчка

Страници