Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обява, документация и приложения към нея

1/2020

Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от    1 година по 5 /пет/ обособени позиции

00398-2020-0002

„Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции”

Протокол № 1

ОБРАЗЦИ

Документация за обществена поръчка

Страници