Техническа спецификация и приложения към нея

Обява, документация

6/2020

„ОСИГУРЯВАНЕ НА online ДОСПЪП ДО НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

5/2020

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА  ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ, ФИЛИАЛ „ПРОФ.Д-Р ИВАН МИТЕВ – ВРАЦА”

Договори

Обява, документация и приложения към нея

4/2020

Периодична доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика, необходими за обучението на студенти и лекари специализанти през 2020/2021 година по 5 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи х 50 диска) и реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове,  4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА) - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК” на производител фирма  Бектон Дикинсън) и  5. Пособия към хранителни среди за еднократна употреба

Решение и Обявление

00398-2020-ФДМ

„Доставка на апаратура за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции по Проект  „Нови възможности за лекарите в България“ № BG051PO001-6.2.18-0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Страници