Покана за пазарни консултации с представяне на индикативни цени изх. № 1102/25.03.2020 г.

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявление за приключване на договор Д-ОП-54

Документация за обществена поръчка

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Решение и Обявление

Решение за изменение на влязло в сила Решение № РК 36-271/24.02.2020г.

Обява, Документация и приложения към нея

7/2020

Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост и публична общинска собственост, предоставени за управление  от Медицински университет-София

Страници