Техническа спецификация и приложения към нея

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РЕШЕНИЕ

00398-2020-KLI

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София”

00398-2020-OBZ

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване  за общежитие на Медицински университет – София  (бл. № 6, ул. Плачковица № 19)   по 5  обособени позиции“

00398-2020-dogovariane

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ , НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ,  УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ  КОЛИЧЕСТВЕНИ СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ НА  ОСНОВА  ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ОТ  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС И ПРЕДСТАВЕНИЯТ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж, С ИЗР

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

00398-2020-0010

Доставка на материали, консумативи и реактиви по споразумение Д01-285/17.12.2019г. с МОН за нуждите на НУКБПИ (Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания) по 2 обособени позиции

Договори

Страници