У-СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.43, АЛ.4

Обявления за приключване на договори

Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №3159/08.08.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документация и приложения към нея

Протокол № 1

Решение и Обявление

00398-2019-0009

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции

ПРОТОКОЛ №1

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени изх. № 3159/08.08.2019г.

Страници