Обява, Документация и приложения към нея

12/2019

Доставка на консумативи за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет за 2019 г. и  консумативи, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София по 10 обособени позиции

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции № 1 и №2

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5 и 6

Обява, документация и приложения към нея

Обява, Документация и приложения към нея

10/2019

Доставка на химикали и реактиви за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет за 2019 г. и химикали и реактиви, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София по 18 обособени позиции

11/2019

Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2020 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции

Страници