Обявление за възложена поръчка-прекратени обособени позиции 1, 6 и 13