Обявление за възложена поръчка-прекратена обособена позиция 2