Т-Обявления за приключени договори за обособени позиции №№1, 2 и 6