Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

00398-2014-0012

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентни епилепсии и невроонкологични заболявания“ в изпълнение на проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентните епилепсии и невроонкологичните заболявания“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд з

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

00398-2013-0019

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София”

00398-2013-0022

„Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет - София по 9 обособени позиции"

Информация за извършено плащане

00398-2014-0026

„Доставка на система от течен  хроматограф с масспектрометър LC/MS за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София”

Договори

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Отваряне на ценови оферти

Страници