Протокол № 5

Протокол № 4

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Информация за връщане на гаранцията за изпълнение на договор

Информация за приключване на договор

Информация за приключване на договор № Д-КС-131/10.09.2014 год.

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Протокол от работата на комисията

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

информация по чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП за приключване на договор

информация за извършено плащане

Страници