00398-2013-0022

„Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет - София по 9 обособени позиции"

Информация за извършено плащане

00398-2014-0026

„Доставка на система от течен  хроматограф с масспектрометър LC/MS за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София”

Договори

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Отваряне на ценови оферти

00398-2014-0006

„Доставка на апаратура за научно-изследователска дейност по проект BG161PO003-1.2.04-0086-С0001,  с финансовата подкрепа на Операция BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за нуждите на Медицински Университет – София, по 9 обособени позиции”

Договори

Освобождаване на гаранции за изпълнение

00398-2013-0016

 "Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 5 обособени позиции, съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във ФДМ при МУ-София"

Страници