разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

Освобождаване на гаранция за изпълнение

договор

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

разяснения по постъпил въпрос съгласно чл.29 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител № РК 36-442/18.03.2015г.

Протокол № 5

Протокол № 4

Страници