Освобождаване на гаранция за участие

информация за освободена гаранция за участие

информация за освободена банкова гаранция

Информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Публична покана и приложения към нея

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

6/2015

„Осигуряване на online достъп до научна информация в платформата OvidSP  Wolters Kluwer за срок от  1 година, финансиран  по проект BG 051 PO001 – 6.2.18 – 0001 „Нови възможности за лекарите в България“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ под № в АОП 9040317

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Страници