информация за извършени периодични плащания

Информация за извършено плащане

информация за извършени периодични плащания

информация за извършени периодични плащания м.март 2015г.

информация за извършени периодични плащания м.март 2015г.

информация за извършени периодични плащания м.март 2015г.

Приключване на договор

Приключване на договор

00398-2013-0024

„Извършване на конструктивно обследване и оценка на съответствието на четири строежа предоставени за управление и стопанисване на Медицински университет- София: сграда на ФДМ при МУ-София, сграда на ФФ при МУ-София, сграда на МК“ Йорданка Филаретова” при МУ-София и сграда на ЦМБ при МУ-София и съставяне на технически паспорти по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 7/2007 г., изм., ДВ, бр. 38/2008 г.), свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ»

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Страници