информация за освободена банкова гаранция

Информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Публична покана и приложения към нея

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

6/2015

„Осигуряване на online достъп до научна информация в платформата OvidSP  Wolters Kluwer за срок от  1 година, финансиран  по проект BG 051 PO001 – 6.2.18 – 0001 „Нови възможности за лекарите в България“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ под № в АОП 9040317

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Страници