информация за извършени периодични плащания

00398-2014-0011

„Изграждане на интегрирана информационна система в Медицински университет – София в изпълнение на дейностите по проект: „Въвеждане на система за управление на качеството в Медицински университет – София съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“ по договор № BG051PO001-3.1.08-0036 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на дейностите по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Решение за избор на изпълнител

Протокол № 3

Протокол № 2

00398-2014-0027

„Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”

Информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Страници