информация за извършено плащане

документация

1/2015

„Дигитализация на информационните компоненти за многократно и многоцелево използване” по проект „Информационни Компоненти на Храненето” референтен № BG161PO003-1.1.06-0099-C0001 от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. ”

Протокол

Решение за прекратяване

Решение по чл.73 от ЗОП

информация по чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП за приклщчване на договор

информация за извършени периодични плащания

информация за извършени периодични плащания

информация за извършено плащане

Страници