Договор Д-54

договор

публична покана и приложения към нея

24/2015

“Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София по 6 обособени позиции” под №9043519 в АОП. /ОТТЕГЛЕНА!!!/

договор

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Протокол от работата на комисията

Договор Д-51

Договори Д-49 и Д-50

информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договор

Страници