Информация за извършено плащане

протокол

Протокол

Документация, приложения и образци

00398-2015-0002

„ Доставка и монтаж на обзавеждане за  блок № 11 -  база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при  Медицински университет – София". 

Публична покана и приложения към нея

12/2015

„Доставка на микровълнов реактор за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София” под № 9041588 в АОП.

Публична покана и приложения към нея

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Страници