Информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за участие

Договори

информация за извършено плащане

Договори

Освобождаване на гаранции за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Протокол № 1

00398-2014-0009

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.;  2. Отпечатване на сборници, учебници и списания;  3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."

информация за извършено плащане

Страници