Плащане по договор

Договор

Приключване на договор

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договори

Информация за извършено плащане

Документация и приложения към нея

ПРОТОКОЛ 1

00398-2015-0011

“Доставка, монтаж, пускане  в експлоатация  и гаранционна поддръжка на апаратура  за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 32 обособени позиции“

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Страници