Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

информация за извършено плащане

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Освобождаване на гаранция за участие

Договор

00398-2014-0020

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи / текущ ремонт по смисъла на §5, т.43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ/ в 237 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 11 на База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Страници